Organisatie advies

In mijn visie is een goede organisatiestructuur een van de onderleggers voor een goede professionele leercultuur binnen de organisatie. Immers, als de organisatie goed is vormgegeven, met oog voor gezamenlijke ontwikkeling en professionele input, zijn de teamleden gemotiveerd en willen zij zich zo professioneel mogelijk inzetten voor de organisatie. De organisatiestructuur fungeert in deze als hefboom voor het proces naar een professionele leercultuur.

Ik heb jarenlange ervaring in het begeleiden van uiteenlopende trajecten op het gebied van organisatieontwikkeling. Of het nu vraagstukken zijn op het gebied van leiderschap, teamontwikkeling, communicatie, kwaliteitsverbetering of competentiemanagement. Wat ik bied is professionele ondersteuning, gebaseerd op onderzoek, kennis en ervaring.

Bij elk vraagstuk op het gebied van organisatieontwikkeling werk ik vanuit een integrale kijk op organisaties: de samenhang tussen strategie, structuur, menselijke processen en menselijke hulpbronnen zijn daarbij van belang en in elke organisatie uniek. Ook de bij u aanwezige kennis over uw mensen en werkprocessen vormt een belangrijke bron. Zo werk ik nauw met u samen en/of het managementteam aan de ontwikkeling van de organisatie.

Van een goede structuur naar een goede leercultuur.

Alfons Flik – 2018

Wat kan ik voor u betekenen?

 • Externe analyse / quick scan kwaliteit en kwaliteitszorg
 • Opstellen plan van aanpak OGW
 • Diepere analyse van de opbrengsten
 • Zicht op ontwikkeling d.m.v. een lange, middellange en korte cyclus
 • PDCA-cyclus kwaliteitszorg
 • Coaching / advisering / sparren met directie / MT
 • Zie ook onderwijskundig leiderschap
 • Teamtrainingen effectieve directe instructie
 • Implementatie professionele leercultuur
 • Klassenbezoeken met feedback
 • Procesbegeleiding lesson study
 • Procesbegeleiding leerteams

Maar vooral ook maatwerk, aangepast aan de schoolontwikkeling!

Organisatie advies voorbeelden

Verbetertrajecten

In de afgelopen jaren heeft mijn expertise en focus voor een groot deel gelegen in zgn. verbetertrajecten. Op scholen die de inspectie als onvoldoende of zeer zwak beoordeelt, scholen die zwak dreigen te worden en scholen die kwetsbaar zijn op (enkele) onderdelen word ik gevraagd door schoolleiders en/of bestuur om mijn expertise in te zetten als projectleider. Dit doe ik ook namens de PO-Raad als adviseur PO-Raad. Doel van deze inzet is, om de scholen binnen afzienbare tijd weer op orde te krijgen. In enkele gevallen lag er een analyse vanuit een externe instantie of een audit, maar in de meeste gevallen maak ik zelf een analyse op basis van klassenbezoeken, documentenanalyse en interviews met schoolleiding, MT, ouders en vaak ook kinderen. Op basis hiervan stel ik een analyse op met feitelijke bevindingen, conclusies en aanbevelingen. De analyse wordt besproken met de opdrachtgever en bijgesteld indien er feitelijke onjuistheden in staan. Op basis van de aanbevelingen wordt er een (meerjaren)plan opgesteld met concrete doelen, resultaten, activiteiten en een tijdpad.

Contact opnemen

Alfons Flik
+31(0)6 119 500 80 — info@alfonsflik.nl
Goudmos 13, 2914 AE Nieuwerkerk aan den IJssel